ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา ๖๗   ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

(๑)   จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

(๒)   รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(๓)   ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

(๔)   ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๕)   ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(๖)   ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

(๗)   คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๘)   บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(๙)   ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

มาตรา ๖๘   ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

(๑)   ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

(๒)   ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

(๓)   ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

(๔)   ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

(๕)   ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

(๖)   ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

(๗)   บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

(๘)   การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

(๙)   หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

(๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

(๑๒) การท่องเที่ยว

(๑๓) การผังเมือง

มาตรา ๖๙   อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ นั้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย

มาตรา ๖๙/๑     การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

มาตรา ๑๖         ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้

              (๑)    การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

              (๒)    การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

              (๓)    การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

              (๔)    การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

              (๕)    การสาธารณูปการ

              (๖)    การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

              (๗)    การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

              (๘)    การส่งเสริมการท่องเที่ยว

              (๙)    การจัดการศึกษา 

              (๑๐)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

              (๑๑)  การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

              (๑๒)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

              (๑๓)  การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

              (๑๔)  การส่งเสริมกีฬา

              (๑๕)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

              (๑๖)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

              (๑๗)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

              (๑๘)  การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

              (๑๙)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

              (๒๐)  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

              (๒๑)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

              (๒๒)  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

              (๒๓)  การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ

              (๒๔)  การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

              (๒๕)  การผังเมือง

              (๒๖)  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

              (๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

              (๒๘)  การควบคุมอาคาร

              (๒๙)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

              (๓๐)  การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

              (๓๑)  กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

สถิติผู้สูงอายุตำบล

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ค้นหาข้อมูล

จำนวนผู้เยี่ยมชม

2277031
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1558
1069
7696
2258666
1558
52198
2277031

Your IP: 44.197.101.251
2023-12-01 16:22